شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

 

 

 

خلاصه اطلاعات راه آهن

 

 

 

كد آرشيو "بانك اطلاعات":

 

نام طرح : تهران - همدان - سنندج (همدان-سنندج)

 

كد طرح:   1303015014         

 

موقعيت

 استان/ محل :
  همدان - كردستان 

 نزديكترين شهر مبدا:
همدان 

 نزديكترين شهر مقصد:
 سنندج 

  شهرهاي اصلي واقع در مسير:
 همدان  -بهار - قروه -  سنندج 

 
                           

اهداف

اتصال استان همدان و كردستان به شبكه ريلي كشور و بهبود شبكه ترابري منطقه

 
 
 
                           

وضعيت مطالعات و اجراي طرح

 مرحله مطالعات

 مرحله اجرا

 

 مرحلــــه

 سال شروع

 سال خاتمه 

 درصد پيشرفت 

 مرحلـــه

 سال شروع

سال خاتمه

درصد پيشرفت *

 

 مطالعات شناخت

-

-

100

 زيرسازي

1384

1396

59.73

 

 مطالعات مرحله اول

81

84

100

 روسازي

1391

0

 

 مطالعات مرحله دوم

82

93

95

 ساختمان و ايستگاهها

1391

0

 

 توضيحات:


 36 كيلومتر سابگريد انجام شده است .

پيشرفت طبق برنامه

پيشرفت فيزيكي واقعي

پيشرفت ريالي

 

42.13

29.87

31.07

 
                           

طول طرح و شروع و پايان

 طول بر اساس موافقتنامه

160

 كيلومتر

 سال شروع

1384

 

 طول بر اساس مطالعات

151

 كيلومتر

 سال پايان

1397

 

 

  پيش بيني سال بهره برداري

1397